Skip to main content

Ser vannlekkasjene fra verdensrommet

Teknologien som fant vann på Mars, finner også vannlekkasjene på Nedre Romerike.

Forbausende god treffsikkerhet. Nå kan vi bruke mindre tid på å finne lekkasjene i rørledningsnettet, og mer tid på å utbedre dem, sier avdelingsingeniør Marco Westergren ved Kommunalteknisk avdeling i Skedsmo Kommune.

Minst 30% av ferdig produsert drikkevann forsvinner i bakken på grunn av gamle og utdaterte vannrør. Denne sommeren har vist at drikkevann også kan bli en knapp ressurs, og fokus på lekkasjer er et viktig område for å sikre vannforsyningen.

- Drikkevann på avveie koster samfunnet store beløp årlig, og er en av vår tids store utfordringer. Bærekraftig forvaltning handler om miljøbelastning og kostnadseffektivitet, og her kan ny teknologi gi bransjen et kjærkomment verktøy, sier daglig leder Thomes Trømborg i Nedre Romerike Vannverk (NRV IKS).

Utsnitt satellittSvært gode resultater

I august testet Skedsmo kommune og NRV IKS i samarbeid med Teta Vannrensing AS og Avavi AS ny banebrytende teknologi som første kunde i Skandinavia. Prosjektet var et «Proof of Concept», og ga svært interessante resultater.

Med satellittbasert deteksjon kunne Teta Vannrensning AS presentere et kart over Skedsmo kommune med indikasjon på vannlekkasje i 30 områder. Områdene ble så undersøkt av Avavi AS ved hjelp av tradisjonell akustisk deteksjons-teknologi.

I 75% av områdene som ble undersøkt ble indikasjonene bekreftet, og på de øvrige punktene ble nærmere kontroll anbefalt. Kun ett av de kontrollerte punktene manglet utslag ved bruk av akustisk deteksjons-teknologi.

I ett av de 30 områdene ligger det 200 m med vannrør, og her er det nå bekreftet vannlekkasjer tre steder. I et annet område går det ni rør i sentrumsbebyggelse. Her har akustisk teknologi bekreftet vannlekkasjer fire steder. I et tredje område hadde Skedsmo kommune mistanke om lekkasje mellom to trykksoner, men det ville være som å «lete etter nåla i høystakken» for området er stort med kilometer-vis av vannrør. Nå vet de hvor de skal grave.

- Nå går vi i gang med å utbedre vannlekkasjene, og begynner der det er enklest å komme til. Vi må grave før vi ser hvor stor vannlekkasjen er, for verken satellitt-deteksjonen eller akustisk teknologi gir et bilde av det. Ofte kan en liten vannlekkasje fra en sprekk gi mer støy i lytte-utstyret enn en stor vannlekkasje fra et hull i vannrøret, sier Marco Westergren i Skedsmo kommune.

Radikal innovasjon

Med satellittbasert lekkasjedeteksjon kan vannlekkasjer avdekkes raskt og rørledningsnettet effektivt overvåkes. I tillegg kan en enklere minimere risiko og planlegge utbedringsarbeidet. I sum gjør denne teknologien det både enklere og mer kostnadseffektivt å forvalte rørledningsnettet.

Tjenesten benytter satellittbilder med radar-teknologi for å detektere drikkevann på avveie. Ved å korrelere satellitt-kartet som viser områder der det synes å være lommer med drikkevann med rørlednings-kartet, får en oversikt over hvor det med stor sannsynlighet finnes lekkasje. I neste omgang benyttes tradisjonell akustisk teknologi for å lokalisere lekkasjene mer eksakt.

Til nå har en oftest måttet lete systematisk med akustisk teknologi i store områder, og langs kilometervis av rørledninger. Det er svært tidskrevende. Med den nye teknologien kan man begynne jobben med akustisk teknologi i et avgrenset område der det er stor sjanse for å finne lekkasjer. Tjenesten kan vise til gode resultater i blant annet Storbritannia og Tyskland. Teknologien utvikler seg og forbedrer seg kontinuerlig da den lærer av funn og feilindikasjoner.

Teta Vannrensing AS har inngått kontrakt med selskapet Utilis Ltd. hvor tjenesten går ut på å benytte de samme type satellitt som ble brukt til å finne vann på Mars til å finne lekkasjer av drikkevann fra ledningsnettet på jordkloden.

«Det er nesten for utrolig til å være sant», er ofte reaksjonen når Teta Vannrensing AS forteller om sin nye tjeneste de tilbyr.

– Nå tester vi ut hvordan dette kan fungere gjennom et «Proof of concept-prosjekt». Vi ser på hvordan satellittenes indikasjoner stemmer med tradisjonell deteksjonsteknologi forskjellige steder i Norge med sin geografi, infrastruktur og vannkvalitet, sier daglig leder Stine Bendigtsen i Teta Vannrensing AS.

Teta Vannrensing AS jobber med å tilpasse tjenesten slik at både store og små kommuner kan få muligheten til å ta i bruk denne metoden i sitt deteksjonsarbeid.

Artikkelen er publisert i Vannspeilet 3, oktober 2018.