Skip to main content

Verdens vanndag handler i 2023 om å akselerere endringene.

22. MARS MARKERER VI FN-DAGEN VERDENS VANNDAG. Det gjør vi for å huske målet vi har satt om at alle i hele verden skal ha tilgang til trygt drikkevann innen 2030. Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftsmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen – og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå.

VI MÅ HANDLE RASKERE for å kunne møte spesielt de globale, men også de nasjonale utfordringene. Hele én av fire mennesker i verden i dag mangler tilgang på trygge drikkevannskilder og enda flere har ikke tilgang på skikkelige toalett- og sanitærforhold. Vannforbruket øker, og i tillegg til personlig forbruk, er en sikker vannforsyning nødvendig både for produksjon av mat, varer og tjenester, samt energi. Samtidig må vi sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene våre gjennom vern av innsjøer, elver og våtmarker, inkludert økosystemtjenestene disse bidrar med. Norge er heldige, men også vi har utfordringer knyttet f.eks. til avløpsvann og forusensing, og ikke minst bærekraftig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann. De siste årene har også vist at heller ikke vi er forskånet mot å i perioder måtte spare på drikkevannet.

VANN ER VÅR VIKTIGSTE RESSURS, vårt viktigste næringsmiddel og kilden til alt liv – både i lokalsamfunnene våre her i Norge og globalt. Ja, det gjelder strengt tatt internt i hver celle i kroppene våre også.

Selv om vi her i Norge er velsignet med gode og rikelige vannkilder har også vi fått merke at rent vann og leveringssikkerhet ikke kan tas som en selvfølge. Klimaendringer, med både økt ekstrem nedbør og lengre perioder med tørke, gjør det nødvendig å ta grep for å sikre vanntjenestene.

Dette koster både tid og penger, stiller krav til ny kompetanse, nye måter å tenke på og til utvikling av ny teknologi og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, som gjør at også de neste generasjonene kan nyte godt av våre rene, friske vannressurser. 

DELMÅL 6 I FNS BÆREKRAFTSMÅL om "Rent vann og gode sanitærforhold" kan du lese mer om her