Skip to main content

Drikkevann på Norgestoppen

Omfattende vannbehandling, godt samarbeid, langsiktig planlegging og investeringsvilje er nøkkelen for at våre eierkommuner kan ligge helt på Norges-toppen når det gjelder vannkvalitet og leveringsstabilitet , sier daglig leder Thomes Trømborg i Nedre Romerike Vannverk IKS.

Eierkommunene i Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har ifølge Folkehelseprofilen 2017 "tilfredsstillende hygienisk vannkvalitet" og "tilfredsstillende leveringsstabilitet" for 100 % av sine innbyggere. Nedre Romerike er med på å trekke opp landsgjennomsnittet. 15 % av Norges befolkning har ikke tilfredsstillende hygienisk kvalitet, mens 9 % ikke har tilfredsstillende leveringsstabilitet. Statistikken omfatter den delen av befolkningen som er tilknyttet godkjenningspliktig vannverk.

 RKJ7239Til tross for at ikke alle landets innbyggere har tilfredsstillende kvalitet og stabilitet på drikkevannet, så er Folkehelseinstituttets vurdering at vannforsyningen i Norge er godt utbygd og har generelt høy kvalitet. De peker imidlertid på utfordringer med til dels utett og sårbart ledningsnett, samt med små vannverk som ikke desinfiserer vannet og har mangelfull oppfølging av vannkvaliteten.

- Vårt motto er "Rent vann- for deg, miljøet og fremtiden". Det handler om kvalitet fra "A til Å", og å tilby fremtidsrettede og kostnadseffektive vanntjenester, tenke bærekraft gjennom hele verdikjeden, og ha et langsiktig perspektiv, sier Trømborg.

Folkehelseprofilen 2017 viser at alle innbyggerne i eierkommunene (med ett lite unntak) har "god drikkevannsforsyning", målt som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsforsyning uten avbrudd i leveransen. På landsbasis har 80 % av innbyggerne "god drikkevannsforsyning".

Oversikten viser at 22 % av befolkningen i Nittedal ikke er tilknyttet godkjenningspliktig vannverk. Også Sørum kommune (5 %), Fet (2 %) og Skedsmo (1 %) har innbyggere som ikke er tilknyttet slikt vannverk. For Norge sett under ett er det 12 % av befolkning som ikke er tilknyttet godkjenningspliktig vannverk. Folkehelseinstituttet har som mål at flere får vann fra godkjenningspliktige vannverk, fordi flere da vil få kontrollert drikkevann.

Trømborg understreker at NRV IKS har kapasitet til å også levere vann til befolkningen i eierkommunene som i dag ikke er tilknyttet godkjenningspliktige vannverk.

 RKJ7908I sin rapport peker Folkehelseinstituttet på at klimaendringene fører til mer ekstremvær, hvilket vil øke risikoen for brudd og lekkasjer i ledningsnettet. Gode rutiner og opprusting av vannforsyningssystemene kan redusere risikoen for forurenset drikkevann og dermed risikoen for infeksjonssykdommer hos dem som drikker vannet.

- Vi ser behovet for å ruste opp vannforsyningssystemene også på Nedre Romerike, og har startet prosessen. Det er en hovedprioritet for tiltakene som planlegges de neste årene, sier Thomes Trømborg.

Handlingsplan for de neste fire årene skal behandles av eierkommunene til høsten.

  Norge Akershus Lørenskog Rælingen Skedsmo Nittedal Sørum Fet
Hygienisk kvalitet 85 % 96 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %
Leverings-stabilitet 91 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %
God drikkevanns-forsyning 80 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %
Forsyningsgrad drikkevann 88 % 94 % 100 % 100 % 99 % 78 % 95 % 98 %