NRV/NRA yter stor innsats i Gjerdrum

Når raset gikk, tok det med seg den kommunale hovedledningen ovenfor vårt leveringspunkt i Gjerdrum. Det medførte full stans i vannforsyningen.
Kommunal pumpestasjon og høydebasseng måtte tilkobles aggregat.
NRV/NRA var raskt på stedet for å sette opp 3 nødvannsposter. De ble bemannet den første dagen. Fra nyttårsaften fikk vi ansvaret for å planlegge og bemanne stasjonene/vannpostene.

Det ble også satt opp 3 nødvannstanker for å gi vannforsyning til husdyr. NRV/NRA organiserte etterfylling og drift av de 6 vannpostene.
NorAnalyse og vaktsentralen vår har stilt opp for hurtig analysering.
NRA sin Anleggsgruppe har samordnet og styrt arbeidet med å sveise provisorisk vannledning til kommunen sitt anlegg. I samarbeid med Nordby Maskin AS ble hele tre sveisekontainere benyttet.
NRV/NRA har siden hendelsen oppsto hatt høy beredskap og daglige beredskapsmøter.

En av våre driftsingeniører, som tidligere arbeidet i Gjerdrum kommune, lånes nå ut til Gjerdrum for å avlaste.

Stor takk rettes til alle ansatte som på ulike måter har bidratt langt mer enn hva vi kan forvente.

gjerdrum kulturhus
gjerdrum PV20 8gjerdrum PV20 8gjerdrum PV20 8