Renseprosess

Avløpsvannet gjennomgår en omfattende renseprosess før det slippes ut i Nitelva. Det renses for å beskytte vassdraget. 

2.3 Renseprosess

I NRA IKS sitt renseanlegg som ligger i fjellhaller på Strømmen benyttes mekanisk, kjemisk og biologisk rensning for å oppnå best mulig resultat. 

Mekanisk rensing - forsedimentering

I innløpssonen renses vannet mekanisk gjennom passering av rister (1). Her fjernes avløpssøppel og de største fettklumpene. 

Dette avfallet går i en konteiner og ender opp på avfallsdeponiet. Vannet går videre til et basseng med sand- og fettfang (2). Her blåses det luft inn i vannet fra bunnen av bassenget for å holde slampartikler flytende, mens sand og tyngre partikler sedimenterer og tas ut. 

I forsedimenteringen (3) sedimenterer slampartiklene og skraper skyver slammet til slamlomma hvor det så blir pumpet til slambehandlingsanlegget. Vannet renner videre til det biologiske rensetrinnet.

flytskjema NRA originalBiologisk rensing

I den biologiske rensingen (4) er hensikten først og fremst å redusere nitrogeninnholdet. Dette skjer i tre trinn;

  • Omdanning av organisk materiale
  • Omdanning av ammonium til nitritt og deretter til nitrat i en aerob prosess
  • Omdanning av nitrat til fritt nitrogen ved hjelp av bakterier i en anaerob prosess

Prosessen forbruker mer karbon enn det som finnes i avløpsvannet, og glykol eller sprit benyttes som karbonkilde. 

En patentert prosess kalt Kaldnes-prinsippet benyttes for å filtrere. Omdanningen skjer i en biofilm og kapasiteten er avhengig av overflatearealet som er tilgjengelig for bakteriene til å gro på. 

Kjemisk rensing - ettersedimentering

Etter biologisk nitrogenrensing går vannet til ettersedimentering (5) hvor vannet tilsettes fellingskjemikaliet PAK (prepolymerisert aluminiumklorid). 

Forskjellige organiske forbindelser i avløpsvann er ofte negativt ladde og derfor benyttes en positivt ladd flokkulant som PAK. Etter hvert som fnokkene bygger seg opp vil de også fange opp mikroorganismer og andre partikler i vannet. Disse fnokkene blir så separert fra vannet ved at de sedimenteres ut. 

Doseringen av kjemikaliene er beregnet i forhold til hvor mye avløpsvann som kommer inn i anlegget (mengdemåler inn). En overstyringsenhet sørger for at doseringen blir redusert ved store nedbørsmengder ettersom avløpsvannet da er mer fortynnet. 

Innblanding av kjemikaliene skjer i et 1 000 mm rør som transporterer vannet 9,5 meter opp. Virvlene som dannes i røret sørger for tilstrekkelig blanding av kjemikaliene med vannet. Vannet renner over i ettersedimenteringsbassenger med traversskraper. Disse skrapene skraper bunnslammet fra den ene enden til den andre hvor det havner i en slamlomme hvor det pumpes videre til slamfortykkeren. 

NRA IKS har de senere år utført tiltak som har økt renseanleggets kapasitet fra ca. 800 l/s i 2009 til dagens 1400 l/s med opprettholdelse av gode renseresultater. Pågående utbygging av OREA vil øke anleggets mekaniske og kjemiske rensekapasitet ytterligere, noe som også vil medvirke til å avlaste hovedanlegget ved store vannmengder inn til anlegget. Det rensede avløpsvannet slippes ut i Nitelva.

Sentralbord

64 84 54 00

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Postadresse
Pb 26, NO-2011 Strømmen

Besøksadresse
Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen