• Beredskap og sikkerhet
    Beredskap og sikkerhet

    Beredskap og sikkerhet

BeredskapHøy sikkerhet og god beredskap er påkrevd for at NRV IKS og NRA IKS skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag. 

Produksjon og kvalitet overvåkes i sanntid døgnet rundt. Kvaliteten følges også opp ved analyser hos NorAnalyse. Selskapene har en døgnbemannet vaktsentral, som også  innbefatter sentrale stasjoner for Akershus Energi Varme AS, Rælingen kommune og deler av Lillestrøm kommune Selskapene har også nødvendig beredskap for å raskt håndtere situasjoner som kan oppstå.

Et beredskapsplanverk sikrer rask og målrettet håndtering av eventuelle hendelser. For å redusere risikonivået gjennomføres et omfattende arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser der formålet er å avdekke svakheter og foreslå tiltak for å redusere risikonivået. Analysen er styrende for prioriteringer i handlingsplanen.

For å sikre kontinuerlig oppmerksomhet og videreutvikling er kunnskapsutveksling og kompetanseutvikling satt i system i NRV IKS og NRA IKS sine organisasjoner, samt i dialogen med eierkommunene.

Siden oppstarten i 1982 har det aldri forekommet ikke-planlagte stopp i vannleveransene fra Hauglifjell. Ved for eksempel større ledningsbrudd, kan det være behov for å få vann fra andre vannverk. NRV IKS har inngått avtale med Oslo kommune, Aurskog-Høland kommune, Årnes Vannverk SA og Gimilvann SA om utveksling av reservevann.

NRV IKS har også to krisevannkilder med enkel vannbehandling, som kapasitetsmessig ikke fullt ut dekker opp for nødvendig vannmengde som normalt leveres fra vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell.

 

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.