• Header Om

    Om NRV og NRA

  • Om

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, mens rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor. Vannforsyning og rensing av avløpsvann er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling, og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen. Les mer om hvordan vi driver vår virksomhet.

 

Selskapene

Selskapene

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen.
Hovedplan - Strategi

Hovedplan - Strategi

Hovedplanen beskriver investerings-, utbedrings- og driftstiltak, og er styrende for selskapets virksomhet for en fire års periode. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv.
Prosjekter

Prosjekter

NRV IKS og NRA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.
Organisasjon

Organisasjon

NRV IKS og NRA IKS benytter felles personalressurser, som kostnadsføres etter en egen fordelingsnøkkel, basert på loggført tid.
Sertifisering

Sertifisering

NRA IKS og NRV IKS oppnådde høsten 2009 sertifisering iht. NS-EN ISO 9001:2008 for hele produksjonsprosessen. Dette betyr at det kvalitetssikringssystemet som selskapet har bygget opp, tilfredsstiller kravene i standarden.
Nøkkeltall

Nøkkeltall

NRV IKS produserer 520 liter drikkevann per sekund. NRA IKS renser i snitt 575 liter avløpsvann per sekund. I 2016 var det ingen produksjonsstopp. Se flere nøkkeltall.
Eierstyring

Eierstyring

NRV IKS og NRA IKS er opprettet med utgangspunkt i en selskapsavtale mellom eierne for hvert av selskapene. Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder og utøves innenfor rammene fastsatt av Lov om interkommunale selskaper.
Publikasjoner

Publikasjoner

Årsberetninger for NRV IKS og NRA IKS og temabrosjyrer kan lastes ned som pdf eller leses i web-versjon.
Vassdraget

Vassdraget

Romerike har vassdrag med stor verdi som spesielle naturområder og et rikt utvalg av planter, fisk og fugler.
Formål - visjon - mål - verdier

Formål - visjon - mål - verdier

NRV IKS og NRA IKS har som formål å bidra med Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden, og har definert en visjon, mål og verdier som et overordnet rammeverk for det daglige arbeidet.