• Eierstyring
  Eierstyring

  Eierstyring

 • Om
 • Eierstyring

NRV IKS  og NRA IKS er opprettet med utgangspunkt i en selskapsavtale mellom eierne for hvert av selskapene. Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder og utøves innenfor rammene fastsatt av Lov om interkommunale selskaper.

Eierkommunene utøver eierstyring i NRV IKS og NRA IKS gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet, som er selskapets eierorgan og øverste myndighet. Hver eier skal ha minst en representant i representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine medlemmer. 

I tillegg til representantskapsmøter minst to ganger hvert år avholdes det eiermøter med representanter fra eierkommunene, styret og daglig leder.

Representantskapet velger styre, vedtar regnskap og hovedplan for selskapet, og forelegges saker etter behov. 

NRV IKS

Representantskap

 • Hilde Thorkildsen, leder (Nittedal)
 • Erland Vestli (Nittedal)
 • Marianne Grimstad Hansen (Sørum)
 • Mona Øyn Øyen (Sørum)
 • John Harry Skoglund (Fet)
 • Arvid Mytting (Fet)
 • Knut Berg, nestleder (Lørenskog)
 • Ragnhild Bergheim (Lørenskog)
 • Øivind Sand (Rælingen)
 • Gro Langdalen (Rælingen)
 • Ole Jacob Flæten (Skedsmo)
 • Kjartan Berland (Skedsmo)

Styret

 • Bjørn Arne Skogstad, styreleder
 • May Rostad, nestleder
 • Torbjørn Øgle Rud, styremedlem
 • Inger-Lise Melby Nøstvik, styremedlem
 • Bjørn Brodwall, styremedlem
 • Tom Even Gåsbakk, ansattes representant

NRA IKS

Representantskap

 • Ole Jacob Flæten, leder (Skedsmo)
 • Tore Berg (Skedsmo)
 • Ragnhild Bergheim, nestleder (Lørenskog)
 • Knut Berg (Lørenskog)
 • Øivind Sand (Rælingen)
 • Gro Langdalen (Rælingen)
 • Hilde Thorkildsen (Nittedal)
 • Ketil N. Eger (Nittedal)

Styret

 • Magne J. Kalstad, leder
 • Tone Therese Johansen, nestleder
 • Nina Kristiansen, medlem
 • Hendrik Panman, medlem
 • Steinar Asakskogen, medlem
 • Tore Søsveen, ansattes representant