• Hovedplan - Strategi
    Hovedplan - Strategi

    Strategi - Hovedplan

  • Om
  • Hovedplan – Strategi

Strategi

NRV IKS og NRA IKS har utarbeidet strategien ”NRV IKS og NRA IKS mot 2040” som sammen med godt lederskap, skal bidra til at virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen. 

Eierkommunene skal kunne utvikle kommunene uten å måtte ta hensyn til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på NRV IKS og NRA IKS sine anlegg, og innbyggerne kunne tilbys fremtidsrettede og kostnadseffektive vanntjenester. 

Strategien – bestående av seks delstrategier - tegner et overordnet bilde av retningen selskapene skal ta de neste tiårene, og må konkretiseres gjennom prioriteringer av aktiviteter i Hovedplanene. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv hva gjelder gode veivalg og løsninger. 

Hovedplan

I november 2017 ble hovedplan for perioden 2018-2033 lagt frem for representantskapet i hhv. NRV IKS og NRA IKS. Grunnet hovedplanenes omfang og kostnad ønsket representantskapet ytterligere en kvalitetssikring av prioriteringer samt kostnadsbildet. Denne fremlegges i revidert hovedplan 2019 som 2020-2035.

Hovedplanen beskriver investerings-, utbedrings- og driftstiltak, og er styrende for selskapets virksomhet for en fire års periode. Representantskapet for hhv. NRV IKS og NRA IKS vedtar hovedplan sammen med økonomiplan og årsbudsjett for selskapet. I forkant er hovedplanen blitt behandlet i eiernes kommunestyrer.

Prioriteringene i hovedplanen er resultatet av en omfattende prosess med utgangspunkt i eierkommunenes behov og planer.