• Selskapene
  Selskapene

  Selskapene

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. 

Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. Eierskapet utøves via Representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen. Selskapene drives etter selvkost og har ikke som formål å tjene penger. 

HauglifjellNedre Romerike Vannverk IKS

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Skedsmo, Nittedal og Gjerdrum. Denne forpliktelse omfatter også Gjerdrum så snart lednings-nettet er sammenkoblet. Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også nødvannsanlegg. 

Råvannet tas inn fra Glomma ved Sørumsand, renses i vannverket i Hauglifjell og pumpes til eierkommunene. NRV IKS produserer 15.9 millioner kubikkmeter ferdig behandlet drikkevann, og leverer i gjennomsnitt 295 liter vann per innbygger per døgn (2014).

NRV IKS har ca xx årsverk og felles administrasjon med NRA IKS.

nra anleggNedre Romerike Avløpsselskap IKS

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har som formål å rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal (fra 2017) før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres i renseanlegget. I tillegg har NRA IKS et driftsansvar for kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som er direkte knyttet opp til selskapets anlegg. Denne tilleggs-virksomheten reguleres gjennom egne avtaler. 

Avløpsvannet tas i mot fra eierkommunene, pumpes til renseanlegget på Strømmen, der slam blir skilt ut. Renset avløp slippes ut i Nitelva og renner ut i Øyeren. NRA IKS renser 20,5 millioner kubikk avløpsvann og produserer 18.500 tonn med kalket slam (2014).

NRA IKS har ca xx årsverk og felles administrasjon med NRV IKS .

Sertifisering

NRA IKS og NRV IKS oppnådde høsten 2009 sertifisering iht. NS-EN ISO 9001:2008 for hele produksjonsprosessen. Dette betyr at det kvalitetssikringssystemet som selskapet har bygget opp, tilfredsstiller kravene i standarden.

Kvalitetssikringssystemet omfatter:

 • en kvalitetshåndbok med en overordnet beskrivelse av KS-systemet
 • systemprosedyrer som beskriver detaljert hvordan KS-systemet skal driftes
 • detaljerte driftsprosedyrer som beskriver ulike arbeidsoppgaver i driftsorganisasjonene
 • prosedyrer for nødvendige støttefunksjoner fra økonomi til anleggsarbeid
 • beskrivelser av hvor og hvordan kvaliteten måles og hvilke krav som skal oppfylles
 • prosedyrer for rapportering
 • beredskapshåndbok
 • system for rapportering av avvik
 • stoffkartotek

NS-EN ISO 9001 er den vanligste og internasjonalt mest anerkjente standarden for et system som dokumenterer at en organisasjon sikrer stabil kvalitet på sine produkter over tid. Vi vil benytte systemet til å dokumentere at våre produkter/tjenester tilfredsstiller alle krav fra kunder og alle krav i aktuelle lover og forskrifter.

NRA IKS og NRV IKS besluttet å etablere et kvalitetssystem i tråd med ISO-9001 for å vise eierne og samfunnet omkring oss, at selskapene er kvalitetsbevisst organisasjoner som vil arbeide systematisk mot stadig bedre driftsrutiner. Driften av renseanleggene for både rensing av drikkevann og behandling av avløpsvann, har vært og er tilfredsstillende, men det er alltid mulig å gjøre et godt system bedre når man vurderer hele organisasjonen under ett.

KS-systemet er bygget opp gjennom at NRA IKS og NRV IKS nå har dokumentert skriftlig en lang rekke av de prosedyrer for drift, vedlikehold og kontroll som lenge har vært i bruk. Slik tar vi vare på de ansattes kompetanse i størst mulig grad, og skaper samtidig et grunnlag for å vurdere og kanskje forbedre prosedyrene. Det er også avdekket behov for nye prosedyrer for å sikre lik utførelse av oppgavene uavhengig av person.

Et fungerende kvalitetssystem må være forankret i selskapets ledelse, men det må også involvere øvrige ansatte på alle nivåer. Arbeidet har derfor vært fordelt på mange personer og stadige forbedringer sikres gjennom testing av prosedyrer og interne revisjoner. Et system for rapportering av avvik, med lav brukerterskel og vid definisjon av hva som er et avvik, skal bidra til å holde KS-systemet levende.

Kvalitetssystemet kan fungere like godt uten en sertifisering. NRA IKS og NRV IKS har valgt å la en uavhengig tredjepart gå gjennom systemet og vurdere det opp mot en anerkjent standard, for å sikre at kvaliteten på systemet er god, og fordi sertifisering gir en enkel dokumentasjon av det kvalitetsarbeidet som er utført.

En spesiell del av KS-systemet er en beredskapshåndbok. Der beskrives handlingsmønstre til bruk i akutte situasjoner der det er fare for skade på mennesker, materielle verdier og omgivelser for øvrig.

Stoffkartoteket inneholder en oversikt over kjemiske stoffer/stoffblandinger som er i bruk i anleggene, uavhengig av om de er merket med noe faresymbol eller ikke. NRA IKS og NRV IKS tilfredsstiller med dette krav i bl.a. internkontrollforskriften.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år og forutsetter årlige revisjonsbesøk fra sertifiseringsorganet.

StrandveienHistorie

I nesten 50 år har eierkommunene samarbeidet om å sikre egne innbyggere kostnadseffektive vann- og avløpstjenester. Det har vært avgjørende for å møte befolkningsveksten, samt skjerpede kvalitets- og miljøkrav. 

Vannverket

På lik linje med resten av landet hadde Romerikes-kommunene tidligere egne, kommunale og private vannverk som sørget for vannforsyningen. Denne var av ulik standard, men felles var at kravene til både kvalitet, mengde og sikkerhet i forsyningen ville komme til å kreve store fremtidige investeringer i nye anlegg. 

I 1971 gikk kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo sammen om å etablere ett felles vannverk. De forpliktet seg samtidig til å benytte Nedre Romerike Vannverk A/L (NRV AL) som leverandør av kommunalt vann. NRV AL skulle sikre de fremtidige krav til vannforsyningen, og overtok de kommunale og flere private vannverk i de seks kommunene. Disse anleggene ble betalt gjennom redusert vannpris i en del år. Kommunene beholdt ansvar og eierskap til distribusjonsledninger og lokale høydebassenger. 

NRV AL startet å levere vann i 1973 med basis i de gamle vannverkene. De nyere vannverkene ble beholdt som reservevannkilder etter at det nye vannverket med Glomma som vannkilde kom i drift. Et prøveanlegg var i drift i to år for å dokumentere at Glomma kunne gi en akseptabel og stabil råvannskvalitet av god kapasitet, før vannverket på Hauglifjell ble bygget. I 1982 ble det nye vannverket med vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell offisielt åpnet og satt i drift. I 2007 stiftet de samme seks eierkommunene NRV IKS som overtok virksomheten til NRV AL. Fra 2017 er også Gjerdrum kommune eier av selskapet. 

Avløpsselskapet 

Utslipp av avløp fra tettbebyggelsen på Nedre Romerike ble tidligere, etter å ha passert private slamavskillere eller septiktanker, sluppet ut i vassdragene via kommunale fellesledninger. På første halvdel av 60-tallet ble det klart at mer systematisk og omfattende rensing av kloakken måtte til. Kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen stiftet A/S Sentralrenseanlegget RA-2 (RA-2) i 1965. Renseanlegget ble offisielt åpnet i 1974, åtte år etter at byggearbeidene startet opp. RA-2 fikk på slutten av 1990-tallet, som ett av svært få renseanlegg i Norge, krav om nitrogenrensing. Et nitrogenfjerningsanlegg ble tatt i bruk fra 2003. 

NRA IKS ble stiftet i 2007, og overtok virksomheten til det tidligere RA-2. Selskapets ansvarsområde ble avgrenset til å gjelde “alle anlegg i og tilknyttet renseanlegget og slambehandlingen og som betjener mer enn en av eierkommunene”. Nittedal kommune ble medeier våren 2015. Selskapet renser kommunalt spillvann fra eierkommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen før det slippes ut i Nitelva. 

Vannverkssaken 

Etablering av Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS i 2007 var en direkte følge av større økonomiske lovbrudd utført av tidligere daglig leder i ”Vannverkssaken”. Etter virksomhetsoverdragelsen i 2007 har selskapene blitt underlagt et omfattende kontrollsystem, samtidig som etikk, kvalitet og profesjonalitet er i fokus.