Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Kjemisk rensing og ettersedimentering

Etter biologisk nitrogenrensing går vannet til ettersedimentering (5) hvor vannet tilsettes fellingskjemikaliet PAK (prepolymerisert aluminiumklorid).

flytskjema

Forskjellige organiske forbindelser i avløpsvann er ofte negativt ladde og derfor benyttes en positivt ladd flokkulant som PAK. Etter hvert som fnokkene bygger seg opp vil de også fange opp mikroorganismer og andre partikler i vannet. Disse fnokkene blir så separert fra vannet ved at de sedimenteres ut.

Doseringen av kjemikaliene er beregnet i forhold til hvor mye avløpsvann som kommer inn i anlegget (mengdemåler inn). En overstyringsenhet sørger for at doseringen blir redusert ved store nedbørsmengder; dvs vi doserer mindre kjemikalier pr m3 når avløpsvannet er fortynnet. Innblanding av kjemikaliene skjer i et 1000 mm rør som transporterer vannet 9,5 meter opp og virvlene som dannes i vannet i dette røret sørger for tilstrekkelig blanding av kjemikaliene med vannet. Vannet renner over i ettersedimenteringsbassenger med traversskraper. Disse skrapene skraper bunnslammet fra den ene enden til den andre hvor det havner i en slamlomme hvor det pumpes videre til slamfortykkeren.

Det rensede avløpsvannet slippes ut i Nitelva.

Fontenen_232X138
Nitelva

1/20/2010 8:45:2 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower