Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Avløp

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS er et interkommunalt avløpsselskap for eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Skedsmo. Selskapet viderefører driften fra A/S Sentralrenseanlegget RA-2, og 2008 var det første driftsåret. Eierkommunene har økonomisk ansvar for selskapet i samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom betaling for tjenestene.

Kalket slam som jordforbedringsmiddel

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) mottar årlig ca 15 mill. m3 avløpsvann fra de fire kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. Avløpsvannet gjennomgår en renseprosess med mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. NRA produserer ca. 20 000 tonn slam i året.
Les mer...
1/21/2010 9:11:4

Vi bevarer vassdragene

Romerike har vassdrag med stor verdi som spesielle naturområder og et rikt utvalg av planter, fisk og fugler. Området har ingen kystlinje og må derfor slippe alt avløpsvann til vassdragene. Dette har gitt ekstra stort behov for å få etablert gode avløpsforhold og medført strenge krav til behandling av avløpsvannet.
Les mer...
1/20/2010 7:48:1
Utviklet av NetPower