Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Kjemisk felling

Kjemikaliedoseringen er mengdeproposjonal og styres av en vannmåler på innløpet til behandlingsanlegget. Her måles også inngående vannmengde.

Inntaket av vann til anlegget reguleres med en regulerings- / innløpsventil. Av fellingskjemikalier doseres PAX (prepolymerisert aluminiumsklorid) inn først, deretter en marmorslurry og til sist en hjelpeflokkulant (polymer). Marmorslurryen forbedrer bufferegenskapene og sørger for en optimal pH for felling, og dermed også en mer robust fellingsprosess. I tillegg tilfører marmorslurryen kalsiumioner til vannet som også øker vannets alkalitet og gjør drikkevannet mindre korrosivt. Hjelpeflokkulanten bedrer kvaliteten på fnokkene og forbedrer utfellingen i superpulsatoren.

 

 superpulsator

Prinsippskisse for superpulsator med sedimenteringsbasseng. Skisse: Degémont.

 

Som eneste vannverk i Norge har NRV superpulsator som en del av fellingsprosessen. Den største fordelen med denne er at det er ingen bevegelige, mekaniske deler og dermed svært lite vedlikehold som må foregå under vann.

Superpulsatoren fungerer på følgende måte; det kjemikalietilsatte vannet renner først inn i et vakuumkammer. Det blir vakuum i kammeret ved at en vakuumpumpe tar ut lufta inntil vannet når et visst nivå (i ca. 30 sekunder). Luft ved atmosfærisk trykk slippes så inn igjen og vannet synker ned og ut i fordelingsrørene på bunnen av sedimenterings-bassengene (i ca. 10 sekunder). Dette gir en oscillerende tilførsel av vann til sedimenteringsbassengene som sørger for at et slamteppe holdes flytende i tilnærmet konstant høyde like under lamellene. Det homogene og konsentrerte slamteppet har en dobbelt virkning; dels skjer en oppfanging av nyoppbygde fnokker og dels en aggregering av kolloidale og suspenderte partikler. Slamteppet fungerer altså som et filter. Fnokkene som unnslipper slamteppet, sedimenterer på lameller i sedimenteringsbassenget eller fanges opp i påfølgende tomediafilter. Strømningsplater, montert i vinkel mot vannstrømmen, øker turbulensen, som igjen øker kollisjonsraten mellom fnokkene; som da igjen bedrer fnokkdannelsen. Slamteppet øker etterhvert i volum og tappes delvis av. Slammet ledes til, og behandles av, Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS.


Lameller

Utforming av lamellene i sedimenteringsbassenget. Skisse: Degémont.

1/21/2010 10:38: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower