Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Slam som ressurs

Under renseprosessen produseres avløpsslam. Når avløpsvannet renses, overføres mye av stoffene som var i vannet til slammet og slammet har derfor stort innhold av fosfor, nitrogen og organisk stoff.

Fra sedimenteringsbassengene føres slammet til slamfortykkere og skrus så inn på slampressene. Her presses vann ut av slammet til slammet har et tørrstoffinnhold på ca. 20-30 %, omtrent som fuktig jord. Slammet transporteres videre til store slamsiloer og på vegen tilsettes brent kalk. Kalken reagerer med restvannet i slammet og denne reaksjonen produserer varme som øker temperaturen i slammet til om lag 60oC. Varmen tar livet av de aller fleste mikroorganismer i slammet, slik som bakterier og parasitter, og gjør slammet klart for bruk som jordforbedringsmiddel.

 slamspreding
Slamspredning

Alt slam som produseres i renseanlegget brukes på jordbruksarealer. Før gårdbrukeren får lov til å spre slam på jorder der det dyrkes mat, kontrolleres slamkvaliteten. Det er satt grenser for restinnhold av bakterier og miljøgifter som tungmetaller.

4/15/2010 12:26: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower