Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Sertifisering av kvalitetssikringssystemet

NRA og NRV oppnådde høsten 2009 sertifisering iht. NS-EN ISO 9001:2008 for hele produksjonsprosessen. Dette betyr at det kvalitetssikringssystemet som selskapet har bygget opp, tilfredsstiller kravene i standarden.

ISO 9001 Sertifisering ny

Kvalitetssikringssystemet omfatter:
• en kvalitetshåndbok med en overordnet beskrivelse av KS-systemet
• systemprosedyrer som beskriver detaljert hvordan KS-systemet skal driftes
• detaljerte driftsprosedyrer som beskriver ulike arbeidsoppgaver i driftsorganisasjonene
• prosedyrer for nødvendige støttefunksjoner fra økonomi til anleggsarbeid
• beskrivelser av hvor og hvordan kvaliteten måles og hvilke krav som skal oppfylles
• prosedyrer for rapportering
• beredskapshåndbok
• system for rapportering av avvik
• stoffkartotek

 

 

NS-EN ISO 9001 er den vanligste og internasjonalt mest anerkjente standarden for et system som dokumenterer at en organisasjon sikrer stabil kvalitet på sine produkter over tid. Vi vil benytte systemet til å dokumentere at våre produkter/tjenester tilfredsstiller alle krav fra kunder og alle krav i aktuelle lover og forskrifter.

NRA og NRV besluttet å etablere et kvalitetssystem i tråd med ISO-9001 for å vise eierne og samfunnet omkring oss, at selskapene er kvalitetsbevisst organisasjoner som vil arbeide systematisk mot stadig bedre driftsrutiner. Driften av renseanleggene for både rensing av drikkevann og behandling av avløpsvann, har vært og er tilfredsstillende, men det er alltid mulig å gjøre et godt system bedre når man vurderer hele organisasjonen under ett.

KS-systemet er bygget opp gjennom at NRA og NRV nå har dokumentert skriftlig en lang rekke av de prosedyrer for drift, vedlikehold og kontroll som lenge har vært i bruk. Slik tar vi vare på de ansattes kompetanse i størst mulig grad, og skaper samtidig et grunnlag for å vurdere og kanskje forbedre prosedyrene. Det er også avdekket behov for nye prosedyrer for å sikre lik utførelse av oppgavene uavhengig av person.

Et fungerende kvalitetssystem må være forankret i selskapets ledelse, men det må også involvere øvrige ansatte på alle nivåer. Arbeidet har derfor vært fordelt på mange personer og stadige forbedringer sikres gjennom testing av prosedyrer og interne revisjoner. Et system for rapportering av avvik, med lav brukerterskel og vid definisjon av hva som er et avvik, skal bidra til å holde KS-systemet levende.

Kvalitetssystemet kan fungere like godt uten en sertifisering. NRA og NRV har valgt å la en uavhengig tredjepart gå gjennom systemet og vurdere det opp mot en anerkjent standard, for å sikre at kvaliteten på systemet er god, og fordi sertifisering gir en enkel dokumentasjon av det kvalitetsarbeidet som er utført.

En spesiell del av KS-systemet er en beredskapshåndbok. Der beskrives handlingsmønstre til bruk i akutte situasjoner der det er fare for skade på mennesker, materielle verdier og omgivelser for øvrig.

Stoffkartoteket inneholder en oversikt over kjemiske stoffer/stoffblandinger som er i bruk i anleggene, uavhengig av om de er merket med noe faresymbol eller ikke. NRA og NRV tilfredsstiller med dette krav i bl.a. internkontrollforskriften.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år og forutsetter årlige revisjonsbesøk fra sertifiseringsorganet.

1/19/2010 2:46:4 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower