Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Kalket slam som jordforbedringsmiddel

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) mottar årlig ca. 15 mill. m3 avløpsvann fra de fire kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. Avløpsvannet gjennomgår en renseprosess med mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. NRA produserer ca. 20 000 tonn slam i året.

Slam fra NRA inneholder fosfor og andre næringsstoffer, har jordforbedrende egenskaper og en gunstig kalkeffekt som gjør slammet til en god og økonomisk gunstig gjødselvare. I tillegg er fosfor en begrenset ressurs globalt sett og er viktig å ta vare på i kretsløpet. Ved å tilbakeføre fosfor fra avløpsvann til naturen er vi med på å sørge for at denne ressursen ikke går tapt.  

21292
Kalket avløpsslam spres på jordet.

Kvalitet og bruk
NRA leverer avvannet og kalket avløpsslam. Kalk tilsettes blant annet for å hygienisere slammet; dvs. at tilsettingen av brent kalk medfører en temperatur- og pH-økning (> 55 ºC i to timer og pH > 11 iht. gjødselvareforskriften) som dreper sykdomsfremkallende mikroorganismer. Slammet får samtidig en gunstig pH og høyere kalsiuminnhold.

Det produserte avløpsslammet kvalitetssikres ved at prøver analyseres ved et akkreditert laboratorium og vurderes mot kravene til kvalitetsklasse 2 iht. gjødselvareforskriften. Det ferdigbehandlede slammet inneholder svært lite tungmetaller og over 30 % tørrstoff.

Ved bruk av slam på jordbruksarealer skal dette tas med i gjødselplan. Etter spredning skal det gå 3 år før det kan dyrkes grønnsaker, poteter, frukt og bær. Slam skal ikke brukes på eng og beite. I private hager og parker kan kalket slam benyttes som del av et dyrkingsmedium.

Kalket slam fra NRA er særlig godt egnet som gjødsel/jordforbedringsmiddel på humusfattige og sure kornarealer med kalkbehov, i tillegg til grøntarealer. Slammet kan lagres direkte på bakken, men vi anbefaler at det skjermes fra overflatevann (bekker mv.) for å hindre avrenning av næringsstoffer, i henhold til vannressursloven.

GJØDSLINGSEFFEKT:

Kalk
Slammet fra NRA er tilsatt mye kalk. Når en sprer 3 tonn slam (ca. 1 tonn tørrstoff) pr. dekar tilføres ca. 280 kg brent kalk (CaO) som tilsvarer en kalkmengde på 550 kg kalksteinsmjøl.

En slik kalkmengde vil øke pH med ca. 0,7 - 0,8 enheter på lett jord, 0,5 - 0,6 enheter på leirjord.

Med en pH på 5,8 som utgangspunkt vil altså arealet kalkes opp til pH 6,5 på lett jord og til pH 6,3 på leire ved tilførsel av 3 tonn slam fra NRA pr. dekar (ca. 1 tonn tørrstoff).

På lett jord er det viktig å unngå at pH blir over 6,5. Ved for høy pH på lett jord oppstår næringsmangel av sporstoffene sink og mangan. 

Nitrogen (N)
Slam fra NRA tilfører 1 kg N pr. tonn slam.

Slammet inneholder noe lett tilgjengelig nitrogen (som ammonium) og noe nitrogen som frigjøres fra organiske forbindelser. Nitrogeneffekten vil variere fra år til år, best effekt får vi i nedbørrike år. Normalt kan vi regne en gjødslingseffekt på 3 kg N/daa av 3 tonn slam (1 tonn tørrstoff) pr. dekar.

Forsøk har vist like god gjødslingseffekt ved høstspredning som ved vårspredning av slam. Til korn kombineres slam med mineralgjødsel.

Eksempel for bygg:
Behovet for bygg  er 11 kg N/daa.
Behovet dekkes med:
 3 tonn slam fra NRA (3 kg N)
+ 8 kg N fra mineralgjødsel (32 kg fullgjødsel 25-2-6)

Dersom en bruker stor slammengde - 5 tonn slam:
 5 tonn slam fra NRA (5 kg N)
 + 6 kg N fra mineralgjødsel (24 kg 25-2-6)

Det er aktuelt å kombinere med andre mineralgjødselslag som OPTI-KAS 27-0-0, OPTI-NS 27-0-0 (4S) og OPTI-NK 25-0-9. Næringsinnholdet i jorda bør avgjøre hvilket mineralgjødselslag som bør velges.

Avløpsslam fra NRA vil også frigjøre N den andre vekstsesongen etter spredning. Du kan regne halv N-effekt andre året, det vil si ca. 1,5 kg N ved spredning av 3 tonn slam.

_DSC5445spire

Fosfor (P)
Slam fra NRA er en god kilde for fosfor. Kalken som er tilsatt slammet gjør at fosforet er mer tilgjengelig enn slam fra renseanlegg som ikke tilsetter kalk.

Ved tilførsel av 3 tonn slam (1 tonn tørrstoff) pr. dekar tilføres ca. 10 kg fosfor  totalt.  

Vi regner at ca. 25 % av dette er lett tilgjengelig fosfor (2,5 kg /daa).
Norm for fosforgjødsling til ei byggavling på 400 kg/daa er 1,4 kg fosfor /daa.
På jord med normalt fosforinnhold kan en derfor bruke fosforfattig fullgjødsel (fullgjødsel 25-2-6) i 2-3 år uten å tære på fosforballansen på areal som tilføres slam fra NRA.

På fosforrik jord kan en bruke mineralgjødsel som ikke inneholder fosfor i 2-3 år etter slamspredning. En god gjødslingsplan gir gode råd om hvordan slam og mineralgjødsel bør kombineres.

Kalium (K)
Slam fra NRA inneholder relativt lite K. 3 tonn slam (1 tonn tørrstoff) vil tilføre 2,7 kg K pr. daa. Dette er ca. halvparten av kornåkerens behov for kalium. Leirjord på Romerike er i utgangspunktet rik på kalium. På lettere jordarter er det mindre kalium i jorda, og da må en velge et mineralgjødsel som tilfører K.

Slammengder
To tonn slamtørrstoff (ca. 6 tonn slam) er den maksimale mengden som kan tilføres pr dekar i en 10-årsperiode. Vi anbefaler at denne mengden deles opp i for eksempel to spredninger av 3 tonn slam (1 tonn TS) med fem års mellomrom. Dette for å få maksimalt utbytte av næringsstoffene i slammet og for å forhindre avrenning av overskuddsnæring fra slammet til nærliggende vassdrag.

Verdien av avløpsslam fra NRA
Slam har størst verdi når det brukes på areal hvor det er behov for kalking. Nedenfor har vi satt opp eksempel på kostnader til gjødsling og kalking på to helt like arealer. På gård 1 er det tilført avløpsslam fra NRA. På gård 2 er det brukt kalk fra et firma som leverer jordbrukskalk og gjødslet etter gjeldende normer. (Priser på gjødsel fra FK Agri januar 2010).

tabell

Dersom avløpsslam fra NRA spres på areal som har behov for kalking, har dette redusert bondens kostnader til gjødsling og kalking med 385 kr/daa over 2 år.

Dersom arealet ikke har behov for kalking er gevinsten ved slamspredning ca. 110 kr/daa.

I tillegg kommer positiv effekt av økt humusinnhold i matjordlaget

Levering, pris og betingelser
Slam fra NRA leveres fritt tilkjørt i bulk og oppgitt mengde etter avtale. Kontakt oss for levering. Husk å send meldeskjema med varedeklarasjon til din kommune. For mer informasjon om melderutiner (etter ny Gjødselvareforskrift), kontakt landbrukskontoret i din kommune.

NRA tilbyr for tiden en lagringsgodtgjørelse på kr 30,- pr tonn levert.

Profesjonelle entreprenører med egnet utstyr kan utføre spredejobben på en effektiv og kontrollert måte. NRA kan formidle kontakt med disse.

Sikkerhet
Det anbefales håndvask etter håndtering av kalket slam.

Praktiske erfaringer
Vi tar gjerne imot råd og tips fra praktisk bruk. Dette kan være erfaringer med gjødsling, spredning eller nedmolding av kalket slam. Ta derfor gjerne kontakt med oss.

Mer informasjon er tilgjengelig på internett
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag v/Kornutvalget, Handelsmøllenes Forening, Felleskjøpet Øst/Vest, Statens Landbrukstilsyn og vår egen bransjeforening Norsk Vann, er det utviklet et sett med kortfattede faktaark om slam generelt og bruk av slam. Disse kan lastes ned fra Norsk Vanns hjemmeside.

Brosjyrer
Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å få tilsendt NRA sin slambrosjyre eller flyer. Du kan også laste de ned fra denne siden. 

1/20/2010 8:51:3 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower