Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

NRV IKS

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) produserer og leverer drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Kommunene har ansvar for videre distribusjon fram til sine abonnenter.

Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også reservevannsanlegg.

NRV er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Selskapet ble stiftet i 2007, og overtok virksomheten fra Nedre Romerike Vannverk AS pr 01.01.2008.

Øvrige forhold som berører formål, ansvar, virkeområde og eierforhold er regulert i selskapsavtalen, og en egen eieravtale som er inngått mellom kommunene.

Om NRV sin historie
På samme måte som det var vanlig ellers i landet hadde Romerikskommunene tidligere egne, kommunale og/eller private vannverk som sørget for vannforsyning til husholdninger, industri og offentlig og privat virksomhet for øvrig. Vannforsyningen var av ulik standard, men felles var at kravene til både kvalitet, mengde og sikkerhet i forsyningen ville kreve store investeringer i nye anlegg.

I 1971 gikk de seks kommunene på Nedre Romerike sammen om å etablere ett stort, felles vannverk, Nedre Romerike Vannverk A/L (NRV), som kunne møte fremtidige krav til vannforsyningen. NRV overtok de kommunale og flere private vannverk i de seks kommunene etter takst (skjønn). Disse anleggene ble for øvrig betalt gjennom redusert vannpris i en del år. Kommunene beholdt ansvar og eierskap til distribusjonsledninger og lokale høydebassenger.

NRV startet å levere vann i 1973 med basis i de gamle vannverkene. Skedsmo hadde et relativt nytt anlegg, med Nordbysjøen i Rælingen som kilde. Lørenskog hadde bygget ut forsyning fra Halssjøen/Drettvann og Nittedal hadde bygget ut fra Bergstjern.

For det nye vannverket ble Glomma valgt som vannkilde. Et prøveanlegg som var i drift i to år viste at elva kunne gi en akseptabel og stabil råvannskvalitet og dessuten svært god kapasitet.

I 1982 ble det nye vannverket med vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell offisielt åpnet og satt i drift.

Hus
Inngangspartiet i Hauglifjell.

NRV anla i tillegg nye hovedledninger og pumpestasjoner, og noen nye bassenger for å kunne levere vann inn på de kommunale distribusjonsledningene. En del av de større, gamle vannverkene ble opprettholdt for reserveforsyning.


 

1/28/2010 11:32: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower