Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

NRA IKS

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) er en miljøbedrift som tar i mot og renser kommunalt spillvann fra eierkommunene før det slippes ut i Nitelva, og behandler og sørger for betryggende sluttdisponering av slam som produseres ved renseanleggets drift.

Om NRA
NRA er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Eiere av, og deltagere i selskapet er de fire kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. Selskapet ble stiftet i 2007, og overtok virksomheten til det tidligere A/S Sentralrenseanlegget RA-2 pr 01.01.2008.

Selskapets ansvarsområde er avgrenset til å gjelde "alle anlegg i og tilknyttet renseanlegget og slambehandlingen og som betjener mer enn en av eierkommunene".

Øvrige forhold som berører formål, ansvar, virkeområde og eierforhold er regulert i selskapsavtalen, og en egen eieravtale som er inngått mellom kommunene.

Om NRA sin historie
Utslipp av spillvann fra tettbebyggelsen på Nedre Romerike ble tidligere, etter å ha passert private slamavskillere eller septiktanker, sluppet ut i vassdragene via kommunale fellesledninger. På første halvdel av 60-tallet ble det klart at mer systematisk og omfattende rensing av spillvannet måtte til. I 1965 ble A/S Sentralrenseanlegget RA-2 stiftet som et aksjeselskap med formål å samle og behandle spillvannet fra de tre kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. I 1966 startet sprenging av tunneler.

inngangsparti
Inngangspartiet til renseanlegget i Strandveien

I 1972 ble renseanlegget og hovedtransportsystemet, inklusive tunnel fra Lørenskog og Strømmen, tatt i bruk. Det var da etablert en mekanisk/kjemisk behandling, for å redusere innholdet av suspendert stoff, fosfor og partikulært organisk materiale i avløpsvannet. I 1974 ble A/S Sentralrenseanlegget RA-2 offisielt åpnet. RA-2 fikk på slutten av 1990-tallet, som ett av svært få renseanlegg i Norge, krav om nitrogenrensing. Nitrogenfjerningsanlegget ble etablert i perioden 2001-2003, og tatt i bruk fra 2003.

Nittedal kommune ble medeier våren 2015.
 

1/28/2010 11:33: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower