Skip to main content

Hovedvannforsyning til Nittedal

Ny hovedvannsforsyning legges fra Hvam til Slattum for å styrke leveringssikkerheten for drikkevann til Nittedal.

I dag går drikkevannet i en risikoledning i ustabil grunn langs Nitelva. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Nittedal kommune, som legger avløpsledning i samme traseen. Nittedal kommune står som formell byggherre.

Ledningen legges i all hovedsak som undervannsledning i grøft i Nitelva. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har pålagt strenge miljøsikringstiltak ved tillatelse til tiltaket. Det er satt klare begrensninger til når tiltak i elva kan utføres og hvilken partikkelforurensing som kan aksepteres i forbindelse med gravearbeidene.

Tiltaket til NRV IKS vil i begrenset grad berøre grunneiere og næringsdrivende.

I og med tiltaket også er samordnet med en videreføring av avløpsledningen helt frem til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS sitt renseanlegg ved Strømmen kan det bli utført arbeider på ulike steder samtidig. Det planlegges byggestart på fellestiltaket 4. kvartal 2017 med ferdigstillelse 1. kvartal 2019.