Selskapene

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. 

Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. Eierskapet utøves via Representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen. Selskapene drives etter selvkost og har ikke som formål å tjene penger. 

HauglifjellNedre Romerike Vannverk IKS

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også nødvannsanlegg. 

Råvannet tas inn fra Glomma ved Sørumsand, renses i vannverket i Hauglifjell og pumpes til eierkommunene. NRV IKS produserer 16.7 millioner kubikkmeter ferdig behandlet drikkevann, og leverer i gjennomsnitt 268 liter vann pr. innbygger pr. døgn (2018).

Felles administrasjon for NRV IKS og NRA IKS har ca. 115 årsverk.

nra anleggNedre Romerike Avløpsselskap IKS

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har som formål å rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm og Nittedal før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres i renseanlegget. I tillegg har NRA IKS et driftsansvar for kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som er direkte knyttet opp til selskapets anlegg. Denne tilleggsvirksomheten reguleres gjennom egne avtaler. 

Avløpsvannet tas imot fra eierkommunene, pumpes til renseanlegget på Strømmen, der slam blir skilt ut. Renset avløp slippes ut i Nitelva og renner ut i Øyeren. NRA IKS renser 19,4 millioner kubikk avløpsvann og produserer 19.230 tonn med kalket slam (2018).

Felles administrasjon for NRV IKS og NRA IKS har ca. 115 årsverk.

StrandveienHistorie

I nesten 50 år har eierkommunene samarbeidet om å sikre egne innbyggere kostnadseffektive vann- og avløpstjenester. Det har vært avgjørende for å møte befolkningsveksten, samt skjerpede kvalitets- og miljøkrav. 

Vannverket

På lik linje med resten av landet hadde Romerikes-kommunene tidligere egne, kommunale og private vannverk som sørget for vannforsyningen. Denne var av ulik standard, men felles var at kravene til både kvalitet, mengde og sikkerhet i forsyningen ville komme til å kreve store fremtidige investeringer i nye anlegg. 

I 1971 gikk kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo sammen om å etablere ett felles vannverk. De forpliktet seg samtidig til å benytte Nedre Romerike Vannverk A/L (NRV AL) som leverandør av kommunalt vann. NRV AL skulle sikre de fremtidige krav til vannforsyningen, og overtok de kommunale og flere private vannverk i de seks kommunene. Disse anleggene ble betalt gjennom redusert vannpris i en del år. Kommunene beholdt ansvar og eierskap til distribusjonsledninger og lokale høydebassenger. 

NRV AL startet å levere vann i 1973 med basis i de gamle vannverkene. De nyere vannverkene ble beholdt som reservevannkilder etter at det nye vannverket, med Glomma som vannkilde, kom i drift. Et prøveanlegg var i drift i to år for å dokumentere at Glomma kunne gi en akseptabel og stabil råvannskvalitet av god kapasitet, før vannverket på Hauglifjell ble bygget. I 1982 ble det nye vannverket med vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell offisielt åpnet og satt i drift. I 2007 stiftet de samme seks eierkommunene NRV IKS som overtok virksomheten til NRV AL. Gjerdrum kommune ble eier av selskapet i 2017. 

Avløpsselskapet 

Utslipp av avløp fra tettbebyggelsen på Nedre Romerike ble tidligere, etter å ha passert private slamavskillere eller septiktanker, sluppet ut i vassdragene via kommunale fellesledninger. På første halvdel av 60-tallet ble det klart at mer systematisk og omfattende rensing av avløpet måtte til. Kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen stiftet A/S Sentralrenseanlegget RA-2 (RA-2) i 1965. Renseanlegget ble offisielt åpnet i 1974, åtte år etter at byggearbeidene startet opp. RA-2 fikk på slutten av 1990-tallet, som ett av svært få renseanlegg i Norge, krav om nitrogenrensing. Et nitrogenfjerningsanlegg ble tatt i bruk fra 2003. 

NRA IKS ble stiftet i 2007, og overtok virksomheten til det tidligere RA-2. Selskapets ansvarsområde ble avgrenset til å gjelde “alle anlegg i og tilknyttet renseanlegget og slambehandlingen og som betjener mer enn en av eierkommunene”. Nittedal kommune ble medeier våren 2015. Selskapet renser kommunalt spillvann fra eierkommunene Lillestrøm (deler av Lillestrøm kommune), Lørenskog, Nittedal og Rælingen før det slippes ut i Nitelva. 

Vannverkssaken 

Etablering av Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS i 2007 var en direkte følge av større økonomiske lovbrudd utført av tidligere daglig leder i ”Vannverkssaken”. Etter virksomhetsoverdragelsen i 2007 har selskapene blitt underlagt et omfattende kontrollsystem, samtidig som etikk, kvalitet og profesjonalitet er i fokus. 

 

Sentralbord

64 84 54 00

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Postadresse
Pb 26, NO-2011 Strømmen

Besøksadresse
Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen