Skip to main content

Strategi – Hovedplan

Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv. Hovedplan beskriver investerings-, utbedrings- og driftstiltak, og er styrende for selskapets virksomhet for en fire års periode. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv. 

Strategi

NRVA IKS har utarbeidet en strategi som sammen med godt lederskap, skal bidra til at virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen.

Eierkommunene skal kunne utvikle seg uten å måtte ta hensyn til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på NRVA IKS sine anlegg. Innbyggerne skal kunne tilbys fremtidsrettede og kostnadseffektive vanntjenester.

Strategien – tegner et overordnet bilde av retningen selskapet skal ta de neste årene, og må konkretiseres gjennom prioriteringer av aktiviteter i Hovedplan for vann og avløp. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv hva gjelder gode veivalg og løsninger.

Hovedplan

I november 2017 ble Hovedplan for perioden 2018-2033 lagt frem for representantskapet i hhv. NRV IKS og NRA IKS. Grunnet hovedplanenes omfang og kostnad ønsket representantskapet ytterligere en kvalitetssikring av prioriteringer samt kostnadsbildet. Denne fremlegges i revidert hovedplan 2019 som 2020-2035.

Hovedplan beskriver investerings-, utbedrings- og driftstiltak, og er styrende for selskapets virksomhet for en fire års periode. Representantskapet for NRVA IKS vedtar Hovedplan sammen med økonomiplan og årsbudsjett for selskapet. I forkant er hovedplanen blitt behandlet i eiernes kommunestyrer.

Prioriteringene i Hovedplan er resultatet av en omfattende prosess med utgangspunkt i eierkommunenes behov og planer.