Strategi – Hovedplan

Hovedplan beskriver investerings-, utbedrings- og driftstiltak, og er styrende for selskapets virksomhet for en fire års periode. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv. 

Strategi

NRV IKS og NRA IKS har utarbeidet strategien ”NRV IKS og NRA IKS mot 2040” som sammen med godt lederskap, skal bidra til at virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen. Denne er videreført for NRVA IKS.

Eierkommunene skal kunne utvikle kommunene uten å måtte ta hensyn til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på NRVA IKS sine anlegg, og innbyggerne kunne tilbys fremtidsrettede og kostnadseffektive vanntjenester. 

Strategien – bestående av seks delstrategier - tegner et overordnet bilde av retningen selskapet skal ta de neste tiårene, og må konkretiseres gjennom prioriteringer av aktiviteter i Hovedplan for vann og avløp. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv hva gjelder gode veivalg og løsninger. 

Hovedplan

I november 2017 ble Hovedplan for perioden 2018-2033 lagt frem for representantskapet i hhv. NRV IKS og NRA IKS. Grunnet hovedplanenes omfang og kostnad ønsket representantskapet ytterligere en kvalitetssikring av prioriteringer samt kostnadsbildet. Denne fremlegges i revidert hovedplan 2019 som 2020-2035.

Hovedplan beskriver investerings-, utbedrings- og driftstiltak, og er styrende for selskapets virksomhet for en fire års periode. Representantskapet for NRVA IKS vedtar Hovedplan sammen med økonomiplan og årsbudsjett for selskapet. I forkant er hovedplanen blitt behandlet i eiernes kommunestyrer.

Prioriteringene i Hovedplan er resultatet av en omfattende prosess med utgangspunkt i eierkommunenes behov og planer.

 

Sentralbord

64 84 54 00

E-post
firmapost@nrva.no / faktura@nrva.no

Postadresse
Pb 26, NO-2011 Strømmen

Besøksadresse
Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen

Organisasjonsnummer
892 110 972 MVA