Skip to main content

Visjon – mål – verdier

NRVA IKS har som formål å bidra med "Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden", og har definert en strategi som et overordnet rammeverk for det daglige arbeidet.

Visjon

Gjennom en langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene skal vi bidra med: 

Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden.
 

Strategiske mål

For å konkretisere veien mot visjonen har vi definert seks overordnede mål for vår virksomhet.

 1. Tilstrekkelig kapasitet – alltid
  Innbyggerne i eierkommunene forventer alltid rent vann i springen og at de blir kvitt avløpsvannet. Tilstrekkelig kapasitet er prioritet nr. 1. Utfordringer som må hensyntas er befolkningsvekst, miljøbelastning, klimaendringer og innbyggernes forbruksmønster og forventninger. Dette vil kreve betydelige investeringer og bærekraftige løsninger.
 1. Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet.
  Vi låner drikkevannet fra elver og vassdrag og leverer det tilbake gjennom avløpssystemene. Da må vi kunne forvente at vannets kvalitet ikke forringes mens det er til låns. Renset avløpsvann skal kvalitetsmessig overholde myndighetskrav og ikke forringe vannkvaliteten i vassdraget.
 1. Klimanøytral virksomhet innen 2030
  Stortinget har satt mål om at Norge skal være klimanøytral innen 2030 og er med dette i forkant av ambisjonen i EU og FNs klimamål. NRVA skal bidra til at Norge når sine mål. Samtidig skal kretsløpstankegangen være styrende for virksomheten. 
 1. Vannfaglig kompetansesenter
  NRVA skal være et vannfaglig ressurssenter i regionen. Samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer blir viktig for å kunne finne gode løsninger for å møte befolkningsvekst og fremtidige klimaendringer.
 1. Ledende på HMS-arbeid I vannbransjen
  Drift av anlegg med betydelig risikoelementer gjør at risikoen for ulykker og skader i NRVA er høyere enn for mange andre virksomheter. Med nye tekniske løsninger vil virksomhetene i tillegg stå overfor vesentlige endringer i tiden som kommer. Det gjør at arbeidet for god fysisk og psykisk helse, godt arbeidsmiljø og høy sikkerhet er svært viktig.
 1. Kostnadseffektiv virksomhet
  Bærekraftig utvikling forutsetter en bærekraftig økonomi. Investeringer basert på levetidskostnader vil sikre valg av de beste langsiktige løsningene. Fremveksten av et smart samfunn vil endre forutsetningene til NRVAs tjenester. Dette aktualiserer behovet for regionalt samarbeid.

Verdier

Samarbeidsverdier
 • Respekterende
 • Ærlig
 • Inkluderende
 • Lyttende
 • Engasjert
Medarbeiderverdier
 • Pålitelig
 • Raus
 • Samarbeidsvillig
 • Yrkesstolthet
 • Lojal
Ledelsesverdier
 • Tydelig
 • Nytenkende
 • Konsekvent
 • Synlig
 • Målrettet