Skip to main content

Visjon – mål – verdier

NRVA IKS har som formål å bidra med "Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden", og har definert en strategi som et overordnet rammeverk for det daglige arbeidet.

Visjon

Gjennom en langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene skal vi bidra med: 

Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden.
 

Strategiske mål

For å konkretisere veien mot visjonen har vi definert tre overordnede mål for vår virksomhet.

 1. Tilstrekkelig kapasitet – alltid
  Drikkevannet som produseres skal være trygt og godt, uavhengig av endringer i vannkilden. Avløpsvannet skal tilbakeføres med en kvalitet som ikke forringer vassdragene. Det forutsetter at vi til enhver tid har robuste anlegg med tilstrekkelig kapasitet.

 2. Kostnadseffektiv virksomhet
  Befolkningsvekst, klimaendringer og strengere krav til kvalitet gir et stadig økende drifts-, vedlikeholds- og investeringsbehov. God, langsiktig planlegging og verdiforvaltning er en forutsetning for kostnadseffektiv virksomhet.

 3. Bærekraftig virksomhet
  Samfunnet står foran store miljøutfordringer. Vår tjenesteproduksjon er en forutsetning forat samfunnet skal fungere, men må gjennomføres med minst mulig samfunnsbelastning. Kretsløpstankegangen skal være styrende for virksomheten.

Verdier

Samarbeidsverdier
 • Respekterende
 • Ærlig
 • Inkluderende
 • Lyttende
 • Engasjert
Medarbeiderverdier
 • Pålitelig
 • Raus
 • Samarbeidsvillig
 • Yrkesstolthet
 • Lojal
Ledelsesverdier
 • Tydelig
 • Nytenkende
 • Konsekvent
 • Synlig
 • Målrettet